Nov. 27 burglary at Stewart Market.

Nov. 27 burglary at Stewart Market.